LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN
Khách| Đăng nhập
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Chỉ số tài chính Ngân hàng Thương Mại

Thông tin chung về chỉ số tài chính ngân hàng thương mại

Các con số trên Báo cáo tài chính nếu đứng riêng rẽ sẽ khô khan và thiếu mối liên hệ giữa chúng. Do vậy, thông qua các chỉ số tài chính sẽ giúp nhà đầu tư hay người đọc báo cáo tài chính xem xét sâu hơn về tình hình tài chính của NHTM.

Có rất nhiều các chỉ số tài chính được xây dựng để phục vụ cho công tác phân tích tài chính của NHTM , tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của cuộc phân tích để lựa chọn các chỉ số phù hợp. 

Tuy nhiên nhóm lại chỉ có 4 nhóm chỉ số tài chính sau:

 • Nhóm 1: Chỉ số an toàn vốn và khả năng thanh toán
 • Nhóm 2: Chỉ số đánh giá chất lượng tài sản
 • Nhóm 3: Chỉ số hiệu quả hoạt động
 • Nhóm 4 : Chỉ số giá thị trường

Sau đây, chúng ta đi tìm hiểu từng nhóm chỉ số và ý nghĩa của chỉ số.

Chỉ số tài chính ngân hàng thương mại
Chỉ số tài chính ngân hàng thương mại

Một số khái niệm chuyên ngành:

Tài sản sinh lời (TSSL)

Tài sản sinh lời là tất cả các tài sản trực tiếp mang lại lợi nhuận cho NHTM. Đa phần các tài sản của NHTM là tài sản tài chính, nên đều có thể trực tiếp mang lại lợi nhuận.

Tuy nhiên vẫn có những khoản không trực tiếp mang lại lợi nhuận nhưng vẫn phải duy trì để đảm bảo hoạt động, gồm: Tiền tại quỹ, tiền dự trữ thanh toán, máy móc thiết bị và các khoản trong Tài sản cố định.

Vì vậy, Tài sản sinh lời (TSSL) được xác định bằng công thức sau:

 • TSSL  =  Tổng tài sản – (Tiền tại quỹ + tiền dự trữ + Máy móc thiết bị và TSCĐ)
 • Ý nghĩa của TSSL:  được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của NHTM.

Tài sản rủi ro (TSRR)

TSRR là tài sản sinh lợi phụ thuộc vào rủi ro tín dụng cũng như rủi ro lãi suất, là những tài sản đầu tư vào những lĩnh vực có rủi ro cao, có thể bị tổn thất. 

Ở các nước tư bản, một số ngân hàng vẫn còn tính tài sản rủi ro bằng tài sản sinh lợi trừ đi toàn bộ chứng khoán của chính phủ. 

Tuy nhiên, đa số các ngân hàng tính tài sản rủi ro bằng tài sản sinh lợi trừ đi các phương tiện chi trả và chứng khoán đầu tư kỳ hạn dưói 1 năm.

 • TSRR = TSSL – (các chứng từ có giá +  chứng khoán đầu tư dưới 1 năm)
 • Ý nghĩa của TSRR: được sử dụng để đánh giá mức độ an toàn hoạt động của NHTM.

I. Nhóm chỉ số an toàn vốn và thanh toán trong chỉ số tài chính ngân hàng thương mại:

Hệ số an toàn vốn (CAR):

Công thức tính

Chỉ số tài chính ngân hàng thương mại - Công thức 1

 • Ý nghĩa hệ số CAR: là hệ số được sử dụng để đánh giá mức độ an toàn vốn trong hoạt động của NHTM.
 • Hệ số CAR ngân hàng thương mại Việt Nam là trên 9% (Theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN)

Hệ số tỷ lệ cho vay trên vốn huy động – LDR:

Hệ số LDR là tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi huy động được của NHTM. 

Được xác định: 

Chỉ số tài chính ngân hàng thương mại - Công thức 2

 • Ý nghĩa của hệ số LDR: để đánh giá mức độ an toàn trong hoạt động của NHTM
 • Hệ số LDR theo quy đinh (Thông tư 22/2019/TT-NHNN) tối đa là  85%

Tỷ lệ dự trữ thanh toán:

Tỷ lệ dự trữ thanh toán là tỷ lệ dự trữ tiền đảm bảo khả năng thanh toán hàng ngày cho khách hàng. 

Được xác định: 

Chỉ số tài chính ngân hàng thương mại - Công thức 3

 • Ngân hàng thương mại phải duy trì tối thiểu 10% (Thông tư 22/2019/TT-NHNN).
 • Cách xác định TSTK cao và Tổng nợ phải trả theo thông tư 22
 • Ý nghĩa: khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ đến hạn của NHTM

II. Nhóm hệ số đánh giá chất lượng tài sản và nguồn vốn trong chỉ số tài chính ngân hàng thương mại:

Hệ số NPL (Non-Performing Loan):

Nợ xấu – Hay nợ dưới chuẩn (Nợ từ nhóm 3-5 theo quy định phân loại nợ quá hạn của NHNN).

 • NPL = Nợ quá hạn (nhóm 3-5) / Tổng dư nợ cho vay khách hàng
 • Ý nghĩa: Hệ số này đánh giá chất lượng tín dụng, cũng như chất lượng tài sản của NHTM.

Hệ số LLR – Dự phòng rủi ro tín dụng

LLR – Dự phòng rủi ro tín dụng – tỷ lệ bao nợ xấu

 • Công thức xác định = Quỹ DPRR / Nợ xấu
 • Ý nghĩa:Hệ số này đánh giá xem NHTM đã phòng ngừa được bao nhiêu rủi ro đối với số nợ quá hạn (nợ xấu) hiện tại của NHTM.

Hệ số CAR:

CAR là Hệ số an toàn vốn theo Hiệp ước Basel. 

Được xác định bằng công thức: 

Chỉ số tài chính ngân hàng thương mại - Công thức 4

 • Ý nghĩa hệ số CAR: là hệ số được sử dụng để đánh giá mức độ an toàn vốn trong hoạt động của NHTM.
 • Hệ số CAR ngân hàng thương mại Việt Nam là trên 9% (Theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN)

III. Nhóm hệ số hiệu quả hoạt động:

Hệ số NIM

NIM là biên lãi ròng hay tỷ lệ thu nhập lãi thuần

Được xác định bằng công thức

Chỉ số tài chính ngân hàng thương mại - Công thức 5

 • Ý nghĩa của hệ số NIM: đánh giá hiệu quả kinh doanh của NHTM.

Hệ số CIR: Tỷ lệ chi phí trên thu nhập hoạt động

 • CIR – Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động
 • Hệ số này đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM, xem xét NHTM thu được một trăm đồng lợi nhuận thì mất bao nhiêu đồng chi phí

Khả năng sinh lời của tài sản (ROA):

– Công thức xác định = Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân

– Ý nghĩa: khả năng sinh lời của tài sản

Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)

– Công thức xác định = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân

– Ý nghĩa: Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu

IV. Nhóm chỉ số định giá: 

Tương tự như doanh nghiệp thông thường, nhóm chỉ số định giá gồm: BVPS; EPS; P/E; P/B……

Trên đây là nhóm chỉ số tài chính Ngân hàng Thương mại, nhà đầu tư cần am hiểu từng chỉ số để có thể hiểu và phân tích tài chính của NHTM. Chúc các bạn đầu tư thành công.

Xem thêm

Đọc hiểu báo cáo Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Thương mại

Đọc hiểu bảng cân đối kế toán Ngân hàng Thương mại

Báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại 

Tags: Báo cáo tài chính doanh nghiệp, hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính, đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ,;
Tin bài đã đăng
Hướng dẫn phân tích tài chính ngân hàng Thương mại
Đọc hiểu báo cáo Kết quả kinh doanh của ​Ngân hàng Thương mại
Đọc hiểu bảng cân đối kế toán Ngân hàng Thương mại
Báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại
Tìm hiểu về định chế tài chính và Ngân hàng thương mại
Một số sai lầm khi đọc Báo cáo tài chính Doanh nghiệp
Hướng dẫn Phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp
Các gian lận báo cáo tài chính phổ biến
Các bước đọc nhanh Báo cáo Tài chính của Doanh nghiệp
Hướng dẫn kiểm tra Báo cáo tài chính
Đọc hiểu các Chỉ số tài chính
Hướng dẫn đọc hiểu Thuyết minh Báo cáo tài chính
Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp gián tiếp
Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp trực tiếp
Hướng dẫn đọc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Hướng dẫn đọc hiểu Báo có Kết quả kinh doanh
Hướng dẫn đọc hiểu Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp
Báo cáo Tài chính là gì? Tìm hiểu về Báo cáo Tài chính
Tìm hiểu quy định của pháp luật về Kế toán
Chuẩn mực kế toán Việt Nam Và những kiến thức liên quan
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: 0939928568
Zalo: 0939928568
Đăng ký mở tài khoản miễn phí
MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN
Mở tài khoản tại VPS
Mở tài khoản tại TCBS
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Hệ thống kiến thức chứng khoán cơ bản giành cho người mới (F0)
LESSON 2: Biểu tượng Bò và Gấu của thị trường chứng khoán
Lệnh ATO và Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
Điểm PIVOT POINT mỏ vàng của Jesse Livermore
Chỉ số VNAllShare là gì? | Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VNAllShare
LESSON 1: Tẩy não - Bản chất của thị trường chứng khoán
VNSML Index? Cách xác định và ý nghĩa của chỉ sô VNSML Index
VIDEOS XEM NHIỀU NHẤT
Mười-chín-kinh-nghiệm-đắt-giá-trong-đầu-tư-chứng-khoán-nhất-định-phải--biết
Kỹ năng đầu tư chứng khoán | Bí kíp đầu tư dựa trên mối quan hệ giữa các bộ chỉ số
Phân tích cơ bản chứng khoán | Bản chất của doanh thu, lợi nhuận
Phân tích cơ bản chứng khoán |Điểm cốt lõi Cổ phiếu tăng giá bền vững |
Cổ phiếu vượt đỉnh mọi thời đại cơ hội vàng cho nhà đầu tư
Bộ lọc cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu cơ bản
Các phương pháp phân tích cổ phiếu thường được áp dụng hiện nay
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thông tin Hệ thống cung cấp có hữu ích không


LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang truy cập:
Số người truy cập hôm nay:
Tổng số lượt truy cập:

© Bản quyền thuộc về Admin Mai Thế Thuận
Đầu tư & Hợp tác đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Hỗ trợ đào tạo chứng khoán cơ bản và nâng cao
Mobile: 0939928568, Zalo/skype: 0939928568
Email: thuanmaithe@gmail.com; Kênh youtube: Lớp học chứng khoán