LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN
Khách| Đăng nhập
Quy định về giao dịch chứng khoán
Lệnh ATO và Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa

LỆNH ATO và PHIÊN KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ
XÁC ĐỊNH GIÁ MỞ CỬA

LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN

NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa

2. Lệnh ATO và giải thích cách khớp lệnh ATO

3. Khi nào nên sử dụng lệnh ATO

 

1. Phiên Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa

Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa được áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Thời gian của phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa: 9h-9h15’

Nguyên tắc khớp lệnh: theo nguyên tắc khớp lệnh định kỳ (Tại mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất, ưu tiên về giá và ưu tiền về thời gian).

Tại sao cần có phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa:

+ Tìm ra mức giá cân bằng, vì nó cho phép xác định được giá chứng khoán sau khi đã tập hợp các lệnh mua và các lệnh bán được đặt trong một khoảng thời gian xác định.

+ Hạn chế được sự biến động giá quá mức nảy sinh từ những lệnh giao dịch có giá giao dịch bất thường, tạo sự ổn định giá cần thiết trên thị trường.

+ Đối với thị trường đã phát triển ổn định thì không cần, nhưng với thị trường mới non trẻ còn nhiều bất ổn thì cần thiết.